TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GENELGESİ

 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

ACELE
Sayı :E-48207892-325.20.06-7687136 10.11.2022
Konu :E-Reçete Sistemi Düzenlenmeleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 25.11.2021 tarihli ve E-48207892-010.07.01-3508774 sayılı yazımız.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda veteriner tıbbi ürünlerinin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı, onayı, kontrolü ve teminine ilişkin işlemlerin Bakanlık tarafından belirleneceği ifade edilmektedir. Aynı Kanununun 14. maddesinde veteriner hekimlerin uygulayacağı veya tavsiye edeceği reçeteye tabi veteriner tıbbi ürünler ve terkipler için reçete düzenlemek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır.
Veteriner tıbbi ürünlerin üretiminden/ithalatından son kullanımına kadar tüm aşamalarında izlenebilirliğin sağlanması amacıyla, 01/01/2018 tarihinden itibaren kademeli olarak E-Reçete, İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi (ATS) Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulmuştur.

Veteriner tıbbi ürün takip sistemlerinin iyileştirilmesi, kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturulması, kullanıcılar tarafından daha etkin, pratik ve basit bir şekilde kullanımı için İl/İlçe Müdürlüklerimiz, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Veteriner Hekim Odaları, Veteriner İlaç Sanayicileri ve sektör temsilcilerinden gelen talep, görüş ve öneriler doğrultusunda Bakanlığımızca gerekli değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Bakanlığımızca, vitamin, mineral, aminoasit, bazı analjezik ve antipiretik ilaçlar ve serum grubu veteriner tıbbi ürünlerin reçelendirilmesinde E-Reçete sisteminde yeni düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen ilaç gruplarının tek başına reçelendirilmesinde, çiftlik hayvanlarında işletme numarası ve pet hayvanlarında hayvan sahibinin T.C. kimlik numarası üzerinden sisteme giriş yapılacaktır. Bu ürünler, dozajlama zorunluluğu olmaksızın kullanılan ilaç adedi üzerinden düşülecektir.
Ayrıca, ilgide kayıtlı yazımız gereği E-Reçete, İTS, ATS’ de, toptan ve perakende satış yerleri ile temin izinli işletmelerin (kamu ve özel) stok düşme işlemleri yetkisi “Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri ile İl Sistem Sorumlularına” verilmiştir.
Sorumluluk alanınız içerisinde faaliyet gösteren tüm paydaşların yapılan bu yeni düzenleme hakkında bilgilendirilmesi ve ilgi yazıyla tarafınıza verilen yetki çerçevesinde işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Durali KOÇAK
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 46B69455-BF44-4BED-BADB-B29B45055AF6 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara Bilgi için:Recep ÖRMÜŞ
Tel: (0312) 287 33 60 Faks: Veteriner Hekim
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr Telefon No:(312) 258 75 96
1 / 2

 

 

Orijinal pdf  icin linki kullanın

E REÇETE SİSTEMİ DÜZENLEMELERİ